Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Follow

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Algemene voorwaarden Verkoop- en leveringsvoorwaarden WellTech Benelux

 1. Al onze prijsvermeldingen zijn altijd exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 2. Al onze prijzen en vermeldingen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.
 3. Op al onze leveringen zijn onze service en garantie voorwaarden van toepassing. Een afdruk van deze voorwaarden verstrekken wij u op verzoek.
 4. Leveringen van verbruiksartikelen van € 100,- exclusief BTW of meer worden franco aan huis geleverd. Voor apparatuur ( alles met een stekker) zijn de prijzen inclusief transportkosten.
 5. Bij leveringen van minder dan € 100,- exclusief BTW wordt altijd € 7,50- exclusief BTW in rekening gebracht voor vracht- en administratiekosten.
 6. Bij leveringen met meer dan 15 liter vloeistof ( alcohol, demiwater, ultrasoongel en vloeistof) moeten wij bij verzending een vloeistoffen transporttoeslag van € 0,50 euro per elke extra liter in rekening brengen. Dit ter dekking van extra vervoersrisico's, documenteisen en milieueisen. Tot 15 liter per zending gelden geen meerkosten.
 7. Onze levertijden zijn altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid. Wij leveren zo snel mogelijk, doch kunnen geen levertijden garanderen. Opgegeven levertijden dienen als streeftijden te worden beschouwd.
 8. Het risico voor schade of vermissing tijdens transport of verzending etc. is altijd voor risico van de koper. Goederen reizen voor risico van de koper.
 9. Indien uw bestelling niet compleet kan worden verzonden vermelden wij de mancolevering bij de hoofdzending. De nazending zal automatische volgen. Uw nazending wordt dan door ons direct na binnenkomst van de ontbrekende goederen verzonden. De kosten van de nazending zullen worden gedragen door WellTech Benelux.
 10. Bij levering op rekening dient betaling altijd binnen 7 dagen te geschieden, echter geschiedt dit alleen bij verbruiksartikelen.
 11. Uw bestelling wordt alleen uitgeleverd als alle eerdere facturen volledig zijn voldaan.
 12. Geleverde zendingen blijven volledig in onze eigendom tot het totale factuurbedrag is betaald. Dit eigendomsvoorbehoud geldt voor alle door ons geleverde goederen.
 13. Wij houden ons altijd het eenzijdig recht voor leveringen uit te voeren onder rembours of tegen contante betaling.
 14. Apparaten worden te allen tijde pas besteld na de betaling van het gehele aankoopbedrag inclusief BTW.
 15. Bij rembourszendingen houden wij ons altijd het eenzijdig recht voor om € 5,= excl. BTW, rembourstoeslag in rekening te brengen.
 16. Reclames kunnen mondeling of telefonisch geschieden, doch dienen schriftelijk te worden bevestigd binnen 3 dagen na factuurdatum. Reclames na deze termijn kunnen niet in behandeling worden genomen. Bij gebreke van een reclame conform hiervoor beschreven procedure worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Bij acceptatie door ons van een geldige reclame, zullen wij tegen teruggave van de geleverde goederen zorgen voor gratis herlevering, reparatie, of crediteren onder aftrek van 15% van de netto factuurwaarde. Tot enige verdere verplichting zijn wij niet gehouden, met name niet tot betaling van welke vorm van schadevergoeding dan ook.
 17. Retourzendingen geschieden in principe altijd op kosten van de afnemer, en worden alleen geaccepteerd na onze uitdrukkelijke toestemming vooraf. Ongefrankeerde retouren worden altijd door ons geweigerd. Na acceptatie van een retourzending kunnen wij in bepaalde gevallen beslissen de afnemer schadeloos te stellen voor de kosten van retourzending.
 18. Voor deelleveringen gelden al deze verkoop- en leveringsvoorwaarden volledig en evenzeer als voor integrale leveringen.
 19. Gebruik van de apparaten is altijd de verantwoording van de gebruiker. Wanneer er letsel ontstaat tijdens de behandeling is dit nooit te verhalen op WellTech Benelux. WelTech Benelux kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor foutief gebruik of voor defecte apparatuur door nalatig onderhoud.

Service- en garantievoorwaarden WellTech Benelux

 1. Op al onze leveringen zijn naast deze service- en garantievoorwaarden ook altijd onze verkoop- en levering voorwaarden van toepassing. Een afdruk van deze voorwaarden verstrekken wij u op verzoek gaarne. Onze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam.
 2. Op alle geleverde apparatuur en andere producten is de standaard fabrieksgarantie van 1 jaar van toepassing op basis van Carry in.
 3. Alle garanties hebben alleen betrekking op gebreken en fabricagefouten, niet op de gevolgen van onjuist gebruik, slijtage, vallen, stoten en dergelijke. Kunststof en glas vallen buiten de garantie.
 4. Bij reparaties kunnen worden berekend: Uurloon servicemonteur, transport- en/of voorrijkosten, gebruikte onderdelen.
 5. Indien nodig worden onderhoudsbeurten volgens schema van de fabrikant door ons uitgevoerd in overleg met de klant. De kosten voor deze onderhoudsbeurten komen voor de rekening van de klant. Wanneer de klant de onderhoudsbeurten weigert komt de standaard fabrieksgarantie te vervallen.
 6. Bij een storing aan het apparaat volgt een eerste diagnose door WellTech Benelux. De diagnose is bepalend of een defect of probleem onder de fabrieksgarantie valt of niet en deze is bindend. Een diagnose komt mede tot stand in overleg tussen onze technische dienst en de fabrikant.
 7. Zeker niet onder fabrieksgarantie vallen: schade die het gevolg is van ondeskundig of verkeerd gebruik of onjuiste bediening - beschadiging aan lak, bekleding, glas e.d. - kapotte zekeringen - kabelbreuk - schade die het gevolg is van vallen, stoten of de inwerking van vocht of vloeistoffen - losgeraakte stekkers en verbindingen - reparaties aan onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn zoals rubber ringen, dichtingen e.d.
 8. Indien blijkt dat de storing valt onder de fabrieksgarantie volgt een gratis reparatie. Indien blijkt dat de storing niet onder de fabrieksgarantie valt zijn de reparatiekosten voor rekening van de afnemer. Indien gewenst kunnen wij de klant ingeval van reparatiekosten vooraf een vrijblijvende prijsopgave afgeven voor akkoord. De klant dient expliciet vooraf om een dergelijke offerte te verzoeken. Indien de klant geen gebruik wenst te maken van een herstel offerte komen de kosten voor retour zenden of retour transport van het niet gerepareerde product volledig voor rekening van de klant.
 9. Indien het apparaat door ons wordt gerepareerd onder fabrieksgarantie, worden geen kosten berekend voor het retour zenden of retour transport naar de klant. De kosten voor verzenden of transport naar ons toe komen altijd voor rekening van de klant. Bij reparaties die niet onder fabrieksgarantie vallen zijn de kosten voor retour zenden of retour transport altijd voor rekening klant. De klant kan natuurlijk altijd een afspraak maken voor zelf brengen en halen.
 10. Indien een reparatie langer dan 3 werkdagen gaat duren bestaat de soms de mogelijkheid een Reserve- Apparaat van ons te gebruiken ( mits voorradig ). Bij de diagnose fabrieksgarantie is het gebruik van de reserve apparatuur gratis. De kosten van het verzenden van reserve apparatuur ( heen en terug ) komen altijd voor rekening van de klant. Wanneer blijkt dat het niet onder de fabrieksgarantie valt wordt voor gebruik van de reserve apparatuur een gering huurbedrag berekend.
 11. Bezoek van ons bij u aan huis, bijv. voor een diagnose, inspectie, onderhoud, test, reparatie of ophalen of brengen, kost altijd een vast bedrag, de "voorrijkosten". 

Download hier de algemene voorwaarden in pdf.

 Vijf redenen waarom salons onze apparatuur aanschaffen:

1. Betrouwbare innovatieve hoogstaande apparatuur met optimaal resultaat geproduceerd in de EU

2. CE of CE-medische klasse II markering, dus voldoet aan de strengste Europese eisen

3. U krijgt een uitgebreide training bij aankoop

4. Eigen technische dienst en service

5. Goede prijs-kwaliteitsverhouding

 

Contact gegevens WellTech Benelux